Your search results

Tặng cho quyền sử dụng đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Posted by Pháp Lý VNP on 12 Tháng Năm, 2021
0

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Hỏi: Tôi năm nay 50 tuổi, có một miếng đất ở Bình Phước và muốn tặng cho  con gái đang định cư ở Hàn Quốc thì có được không?

Trả lời:

Đối với vấn đề tặng cho quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quy định cụ thể như sau:

Mục lục

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được công nhận quyền sử dụng đất

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. (Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008)

Theo Điều 5 và khoản 1 Điều 186 Luật Đất đai 2013, người Việt Nam định cư tại nước ngoài thuộc nhóm đối tượng có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam, được Nhà nược công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng sử dụng đất theo quy định của Luật.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở

Theo Điều 8 Luật Nhà ở 2014, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam mới thuộc đối tượng sở hữu nhà ở tại Việt Nam. (Các giấy tờ chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP)

Như vậy, Luật Việt Nam cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở hợp pháp tại Việt Nam thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật. Những đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất và được Nhà nước công nhận.

ANH 1

Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất

Theo Điều 188 Luật Đất Đai 2013, người sử dụng đất có quyền tặng cho quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:

  • Có giấy chứng nhận trừ trường hợp:
  1. Người nhận thừa kế quyền sử dụng đất là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam thì không được cấp Giấy chứng nhận nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế được quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013.
  2. Người sử dụng đất được quyền tặng cho quyền sử dụng đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; người sử dụng đất được quyền tặng cho quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Xem thêm: Các loại phí, lệ phí cần thiết khi chuyển mục đích sử dụng đất

Xem thêm: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi đang ghi nợ tiền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư nước ngoài

image 4
Tặng cho quyền sử dụng đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài 2

Như vậy, nếu người được tặng cho thuộc đối tượng sở hữu nhà hợp pháp tại Việt Nam và người tặng cho là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất, thửa đất có đủ điều kiện để tặng cho thì người nhận tặng cho có thể nhận thửa đất này.

Trân trọng!

BAN PHÁP LÝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings